Chuyển tới nội dung

Kí tự đặc biệt HTML

Trong thiết kế Website, kí tự đặc biệt HTML sử dụng cực kỳ nhiều và nó quy định bằng một bảng mã riêng biệt dùng trong thiết kế và viết code. Với các kí tự này, mọi người phải dùng bảng mã riêng cho nó thì khi áp dụng vào nó mới hiển thị lên đúng mục đích của mình.

Và nó cực kỳ nhiều, nắm bắt được tình hình đó mình sẽ cập nhật những kí tự đặc biệt trong bản mã HTML cho mọi người dùng khi cần đến để sử dụng.

https://express.yudu.com/library/1584076/kitudacbietff-s-Library
https://yemle.com/profile/kitudacbietff
https://wanelo.co/kitudacbietff
https://genius.com/kitudacbietff
https://www.viki.com/users/kitudacbiet/about
https://speakerdeck.com/kitudacbietff
https://chatroll.com/profile/kitudacbiet
https://www.lumberjocks.com/kitudacbietff
https://www.aeriagames.com/user/kitudacbietff/
https://unsplash.com/@kitudacbietff
https://www.ulule.com/zolomeobe
https://www.couchsurfing.com/users/2014131284
https://freesound.org/people/kitudacbietff/
https://www.amazon.com/gp/profile/amzn1.account.AGB5HJZOXUVLWPQSRMM6H4PO3YGA
https://www.goodreads.com/user/show/80907348-k-t-c-bi-t-ff
https://creativemarket.com/users/kitudacbiet
https://independent.academia.edu/kitudacbiet
https://publiclab.org/profile/kitudacbietff
https://sway.office.com/B1zFJgwKeRRy3VGu
https://sway.office.com/UuMjGGF9Gv2F0BtY
https://www.provenexpert.com/kitudacbietff/
https://elgg.org/profile/kitudacbietff
https://archive.org/details/@kitudacbietff
https://community.fandom.com/wiki/User:Kitudacbietff
https://ki-tu-dac-biet-ff.jimdosite.com/
https://note.com/anh_/n/n3a78ca5b18e7
https://themepalace.com/users/kitudacbietff/
https://www.mojomarketplace.com/user/kitudacbietff-JRaLwlvIev
https://slashdot.org/~kitudacbiet
https://forums.asp.net/members/kitudacbietff.aspx
https://community.articulate.com/users/kitudacbietff
https://www.wantedly.com/users/150288547
https://www.credly.com/users/kitudacbietff/badges
https://themehunt.com/profile/kitudacbietff
http://www.cplusplus.com/user/kitudacbietff/
https://tldrlegal.com/users/kitudacbietff
https://play.eslgaming.com/player/16850228/
https://mootools.net/forge/profile/kitudacbiet2018
https://gamejolt.com/@kitudacbietff
https://www.cryptocompare.com/profile/zolomeobe/#/activity
https://communities.bentley.com/members/f1f43f58_2d00_bc15_2d00_4b67_2d00_96b4_2d00_cad8d92bd466
https://plugincafe.maxon.net/user/kitudacbietff
https://www.ultimate-guitar.com/u/kitudacbietff
https://forum.proxmox.com/members/kitudacbietff.119188/#about
https://hashnode.com/@kitudacbietff
https://www.giantbomb.com/profile/kitudacbietff/about-me/
https://replit.com/@kitudacbietff
https://linkhay.com/link/4486024/ki-tu-dac-biet-
https://godotengine.org/qa/user/kitudacbietff
https://developers.oxwall.com/user/kitudacbietff
https://www.bountysource.com/people/90394-kitudacbiet2018
https://www.forexfactory.com/kitudacbietf
https://musescore.com/kitudacbietff
https://hypothes.is/users/kitudacbietff
https://nootheme.com/forums/users/kitudacbietff/
https://www.prusaprinters.org/social/139808-kitudacbietff/prints
https://www.mtbproject.com/user/201104372/kitudacbiet-ff
https://www.renderosity.com/users/id:1045012
https://www.stageit.com/kitudacbietff
http://ttlink.com/kitudacbietff
https://www.gta5-mods.com/users/kitudacbietff

Các kí tự đặc biệt trong HTML

left single quote ‘
right single quote ’
single low-9 quote ‚
left double quote “
right double quote ”
double low-9 quote „
dagger †
double dagger ‡
per mill sign ‰
single left-pointing angle quote ‹
single right-pointing angle quote ›
black spade suit ♠
black club suit ♣
black heart suit ♥
black diamond suit ♦
overline, = spacing overscore ‾
leftward arrow ←
upward arrow ↑
rightward arrow →
downward arrow ↓
trademark sign ™ ™
unused �-

horizontal tab 	
line feed 

unused 
space  
exclamation mark ! !
double quotation mark " "
number sign # #
dollar sign $ $
percent sign % %
ampersand & & &
apostrophe '
left parenthesis ( (
right parenthesis ) )
asterisk * *
plus sign + +
comma , ,
hyphen -
period . .
slash / ⁄ /
digits 0-9 0-
9
colon : :
semicolon &#59; ;
less-than sign &#60; &lt; <
equals sign &#61; =
greater-than sign &#62; &gt; >
question mark &#63; ?
at sign &#64; @
uppercase letters A-Z &#65;-
&#90;
left square bracket &#91; [
backslash &#92; \
right square bracket &#93; ]
caret &#94; ^
horizontal bar (underscore) &#95; _
grave accent &#96; `
lowercase letters a-z &#97;-
&#122;
left curly brace &#123; {
vertical bar &#124; |
right curly brace &#125; }
tilde &#126; ~
unused &#127;-
&#149;
en dash &#150; &ndash;
em dash &#151; &mdash;
unused &#152;-
&#159;
nonbreaking space &#160; &nbsp;
inverted exclamation &#161; &iexcl; ¡
cent sign &#162; &cent; ¢
pound sterling &#163; &pound; £
general currency sign &#164; &curren; ¤
yen sign &#165; &yen; ¥
broken vertical bar &#166; &brvbar; or &brkbar; ¦
section sign &#167; &sect; §
umlaut &#168; &uml; or &die; ¨
copyright &#169; &copy; ©
feminine ordinal &#170; &ordf; ª
left angle quote &#171; &laquo; «
not sign &#172; &not; ¬
soft hyphen &#173; &shy;
registered trademark &#174; &reg; ®
macron accent &#175; &macr; or &hibar; ¯
degree sign &#176; &deg; °
plus or minus &#177; &plusmn; ±
superscript two &#178; &sup2; ²
superscript three &#179; &sup3; ³
acute accent &#180; &acute; ´
micro sign &#181; &micro; µ
paragraph sign &#182; &para;
middle dot &#183; &middot; ·
cedilla &#184; &cedil; ¸
superscript one &#185; &sup1; ¹
masculine ordinal &#186; &ordm; º
right angle quote &#187; &raquo; »
one-fourth &#188; &frac14; ¼
one-half &#189; &frac12; ½
three-fourths &#190; &frac34; ¾
inverted question mark &#191; &iquest; ¿
uppercase A, grave accent &#192; &Agrave; À
uppercase A, acute accent &#193; &Aacute; Á
uppercase A, circumflex accent &#194; &Acirc; Â
uppercase A, tilde &#195; &Atilde; Ã
uppercase A, umlaut &#196; &Auml; Ä
uppercase A, ring &#197; &Aring; Å
uppercase AE &#198; &AElig; Æ
uppercase C, cedilla &#199; &Ccedil; Ç
uppercase E, grave accent &#200; &Egrave; È
uppercase E, acute accent &#201; &Eacute; É
uppercase E, circumflex accent &#202; &Ecirc; Ê
uppercase E, umlaut &#203; &Euml; Ë
uppercase I, grave accent &#204; &Igrave; Ì
uppercase I, acute accent &#205; &Iacute; Í
uppercase I, circumflex accent &#206; &Icirc; Î
uppercase I, umlaut &#207; &Iuml; Ï
uppercase Eth, Icelandic &#208; &ETH; Ð
uppercase N, tilde &#209; &Ntilde; Ñ
uppercase O, grave accent &#210; &Ograve; Ò
uppercase O, acute accent &#211; &Oacute; Ó
uppercase O, circumflex accent &#212; &Ocirc; Ô
uppercase O, tilde &#213; &Otilde; Õ
uppercase O, umlaut &#214; &Ouml; Ö
multiplication sign &#215; &times; ×
uppercase O, slash &#216; &Oslash; Ø
uppercase U, grave accent &#217; &Ugrave; Ù
uppercase U, acute accent &#218; &Uacute; Ú
uppercase U, circumflex accent &#219; &Ucirc; Û
uppercase U, umlaut &#220; &Uuml; Ü
uppercase Y, acute accent &#221; &Yacute; Ý
uppercase THORN, Icelandic &#222; &THORN; Þ
lowercase sharps, German &#223; &szlig; ß
lowercase a, grave accent &#224; &agrave; à
lowercase a, acute accent &#225; &aacute; á
lowercase a, circumflex accent &#226; &acirc; â
lowercase a, tilde &#227; &atilde; ã
lowercase a, umlaut &#228; &auml; ä
lowercase a, ring &#229; &aring; å
lowercase ae &#230; &aelig; æ
lowercase c, cedilla &#231; &ccedil; ç
lowercase e, grave accent &#232; &egrave; è
lowercase e, acute accent &#233; &eacute; é
lowercase e, circumflex accent &#234; &ecirc; ê
lowercase e, umlaut &#235; &euml; ë
lowercase i, grave accent &#236; &igrave; ì
lowercase i, acute accent &#237; &iacute; í
lowercase i, circumflex accent &#238; &icirc; î
lowercase i, umlaut &#239; &iuml; ï
lowercase eth, Icelandic &#240; &eth; ð
lowercase n, tilde &#241; &ntilde; ñ
lowercase o, grave accent &#242; &ograve; ò
lowercase o, acute accent &#243; &oacute; ó
lowercase o, circumflex accent &#244; &ocirc; ô
lowercase o, tilde &#245; &otilde; õ
lowercase o, umlaut &#246; &ouml; ö
division sign &#247; &divide; ÷
lowercase o, slash &#248; &oslash; ø
lowercase u, grave accent &#249; &ugrave; ù
lowercase u, acute accent &#250; &uacute; ú
lowercase u, circumflex accent &#251; &ucirc; û
lowercase u, umlaut &#252; &uuml; ü
lowercase y, acute accent &#253; &yacute; ý
lowercase thorn, Icelandic &#254; &thorn; þ
lowercase y, umlaut &#255; &yuml; ÿ
Alpha &Alpha; Α
alpha &alpha; α
Beta &Beta; Β
beta &beta; β
Gamma &Gamma; Γ
gamma &gamma; γ
Delta &Delta; Δ
delta &delta; δ
Epsilon &Epsilon; Ε
epsilon &epsilon; ε
Zeta &Zeta; Ζ
zeta &zeta; ζ
Eta &Eta; Η
eta &eta; η
Theta &Theta; Θ
theta &theta; θ
Iota &Iota; Ι
iota &iota; ι
Kappa &Kappa; Κ
kappa &kappa; κ
Lambda &Lambda; Λ
lambda &lambda; λ
Mu &Mu; Μ
mu &mu; μ
Nu &Nu; Ν
nu &nu; ν
Xi &Xi; Ξ
xi &xi; ξ
Omicron &Omicron; Ο
omicron &omicron; ο
Pi &Pi; Π
pi &pi; π
Rho &Rho; Ρ
rho &rho; ρ
Sigma &Sigma; Σ
sigma &sigma; σ
Tau &Tau; Τ
tau &tau; τ
Upsilon &Upsilon; Υ
upsilon &upsilon; υ
Phi &Phi; Φ
phi &phi; φ
Chi &Chi; Χ
chi &chi; χ
Psi &Psi; Ψ
psi &psi; ψ
Omega &Omega; Ω
omega &omega; ω
password dot &#9679;
bullet &#8226;

Tìm các đoạn mã, tương ứng với các kí tự mà mình mong muốn hiển thị trong khi thiết kế Website nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *