Kí tự đặc biệt ALT


ALT Code một dạng kí tự mới, mà được áp dụng trong tất cả các MXH như Facebook, Zalo… hay trong game và Word được rất rất nhiều người sử dụng. Tuy nhiên cách dùng kí tự đặc biệt ALT, sử dụng của nó hoàn toàn khác với các kí tự trước đây hay có sẵn.

Hình ảnh ki tu dac biet alt codes in Kí tự đặc biệt ALT

Để dùng được nó, mọi người phải thuộc tất cả các tổ hợp phím trên bàn phím máy tính sử dụng kết hợp để có thể tạo ra các kí tự đặc biệt mà mình mong muốn. Và bên dưới, mình sẽ tổng hợp sẵn các kí tự đó cho mọi người chỉ cần coppy và dán vào nơi mà mình muốn dán vào mà thôi.

Những kí tự đặc biệt ALT Code

Symbol Alt Codes Symbol Alt Codes Symbol Alt Codes
Kí tự alt cơ bản
Hình ảnh 263a in Kí tự đặc biệt ALT 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 Hình ảnh 2642 in Kí tự đặc biệt ALT 11 Hình ảnh 2640 in Kí tự đặc biệt ALT 12
13 14 15
16 17 Hình ảnh 2195 in Kí tự đặc biệt ALT 18
Hình ảnh 203c in Kí tự đặc biệt ALT 19 20 § 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 Space 32 ! 33
34 # 35 $ 36
% 37 & 38 39
( 40 ) 41 * 42
+ 43 , 44 45
. 46 / 47 0 48
1 49 2 50 3 51
4 52 5 53 6 54
7 55 8 56 9 57
: 58 ; 59 < 60
= 61 > 62 ? 63
@ 64 A 65 B 66
C 67 D 68 E 69
F 70 G 71 H 72
I 73 J 74 K 75
L 76 M 77 N 78
O 79 P 80 Q 81
R 82 S 83 T 84
U 85 V 86 W 87
X 88 Y 89 Z 90
[ 91 \ 92 ] 93
^ 94 _ 95 ` 96
a 97 b 98 c 99
d 100 e 101 f 102
g 103 h 104 i 105
j 106 k 107 l 108
m 109 n 110 o 111
p 112 q 113 r 114
s 115 t 116 u 117
v 118 w 119 x 120
y 121 z 122 { 123
| 124 } 125 ~ 126
127 Ç 128 ü 129
é 130 â 131 ä 132
à 133 å 134 ç 135
ê 136 ë 137 è 138
ï 139 î 140 ì 141
Ä 142 Å 143 É 144
æ 145 Æ 146 ô 147
ö 148 ò 149 û 150
ù 151 ÿ 152 Ö 153
Ü 154 ¢ 155 £ 156
¥ 157 158 ƒ 159
á 160 í 161 ó 162
ú 163 ñ 164 Ñ 165
ª 166 º 167 ¿ 168
169 ¬ 170 ½ 171
¼ 172 ¡ 173 « 174
» 175 176 177
178 179 180
181 182 183
184 185 186
187 188 189
190 191 192
193 194 195
196 197 198
199 200 201
202 203 204
205 206 207
208 209 210
211 212 213
214 215 216
217 218 219
220 221 222
223 α 224 ß 225
Γ 226 π 227 Σ 228
σ 229 µ 230 τ 231
Φ 232 Θ 233 Ω 234
δ 235 236 φ 237
ε 238 239 240
± 241 242 243
244 245 ÷ 246
247 ° 248 249
· 250 251 252
² 253 254 0128
0132 0133 0134
0135 ˆ 0136 0137
Š 0138 0139 Œ 0140
0145 0146 0147
0148 0150 0151
˜ 0152 0153 š 0154
0155 œ 0156 Ÿ 0159
¨ 0168 © 0169 ® 0174
¯ 0175 ³ 0179 ´ 0180
¸ 0184 ¹ 0185 ¾ 0190
Kí tự độc và đẹp nhất (Dùng trong MS Word, PowerPoint…)
Hình ảnh 2600 in Kí tự đặc biệt ALT 9728 Hình ảnh 2601 in Kí tự đặc biệt ALT 9729 Hình ảnh 2602 in Kí tự đặc biệt ALT 9730
Hình ảnh 2603 in Kí tự đặc biệt ALT 9731 Hình ảnh 2604 in Kí tự đặc biệt ALT 9732 9733
9734 9735 9736
Hình ảnh 260e in Kí tự đặc biệt ALT 9742 9743 Hình ảnh 2611 in Kí tự đặc biệt ALT 9745
9746 9747 Hình ảnh 2620 in Kí tự đặc biệt ALT 9760
9761 Hình ảnh 2622 in Kí tự đặc biệt ALT 9762 Hình ảnh 2623 in Kí tự đặc biệt ALT 9763
9764 9765 Hình ảnh 2626 in Kí tự đặc biệt ALT 9766
9767 9768 9769
Hình ảnh 262a in Kí tự đặc biệt ALT 9770 Hình ảnh 262e in Kí tự đặc biệt ALT 9774 Hình ảnh 262f in Kí tự đặc biệt ALT 9775
Hình ảnh 2638 in Kí tự đặc biệt ALT 9784 9797 9798
9799 Hình ảnh 2648 in Kí tự đặc biệt ALT 9800 Hình ảnh 2649 in Kí tự đặc biệt ALT 9801
Hình ảnh 264a in Kí tự đặc biệt ALT 9802 Hình ảnh 264b in Kí tự đặc biệt ALT 9803 Hình ảnh 264c in Kí tự đặc biệt ALT 9804
Hình ảnh 264d in Kí tự đặc biệt ALT 9805 Hình ảnh 264e in Kí tự đặc biệt ALT 9806 Hình ảnh 264f in Kí tự đặc biệt ALT 9807
Hình ảnh 2650 in Kí tự đặc biệt ALT 9808 Hình ảnh 2651 in Kí tự đặc biệt ALT 9809 Hình ảnh 2652 in Kí tự đặc biệt ALT 9810
Ώ 9811 9812 9813
9814 9815 9816
9817 9818 9819
9820 9821 9822
9823 9998 Hình ảnh 270f in Kí tự đặc biệt ALT 9999
10000 10003 10005
10014 10015 Hình ảnh 2721 in Kí tự đặc biệt ALT 10017
Bảng chữ cái bổ sung
A
À 0192 Á 0193 Â 0194
à 0195 ã 0227 Ā 0256
ā 0257 Ă 0258 ă 0259
Ą 0260 ą 0261 Ǎ 0461
ǎ 0462 Ǻ 0506 ǻ 0507
7840 7841 7842
7843 7844 7845
7846 7847 7848
7849 7850 7851
7852 7853 7854
7855 7856 7857
7858 7859 7860
7861 7862 7863
C
Ć 0262 ć 0263 Ĉ 0264
ĉ 0265 Ċ 0266 ċ 0267
Č 0268 č 0269
D
Ď 0270 ď 0271 Đ 0272
đ 0273
E
È 0200 Ê 0202 Ë 0203
Ē 0274 ē 0275 Ĕ 0276
ĕ 0277 Ė 0278 ė 0279
Ę 0280 ę 0281 Ě 0282
ě 0283 7864 7865
7866 7867 7868
7869 7870 ế 7871
7872 7873 7874
7875 7876 7877
7878 7879
G
Ĝ 0284 ĝ 0285 Ğ 0286
ğ 0287 Ġ 0288 ġ 0289
Ģ 0290 ģ 0291
H
Ĥ 0292 ĥ 0293 Ħ 0294
ħ 0295
I
Ì 0204 Í 0205 Î 0206
Ï 0207 Ĩ 0296 ĩ 0297
Ī 0298 ī 0299 Ĭ 0300
ĭ 0301 Į 0302 į 0303
İ 0304 ı 0305 Ǐ 0463
ǐ 0464 7880 7881
7882 7883
J
Ĵ 0308 ĵ 0309
K
Ķ 0310 ķ 0311
L
Ĺ 0313 ĺ 0314 Ļ 0315
ļ 0316 Ľ 0317 ľ 0318
Ŀ 0319 ŀ 0320 Ł 0321
ł 0322 8467
N
Ń 0323 ń 0324 Ņ 0325
ņ 0326 Ň 0327 ň 0328
ʼn 0329
O
Ò 0210 Ó 0211 Ô 0212
Õ 0213 õ 0245 Ø 0216
ø 0248 Ō 0332 ō 0333
Ŏ 0334 ŏ 0335 Ő 0336
ő 0337 Ơ 0416 ơ 0417
Ǒ 0465 ǒ 0466 Ǿ 0510
7884 7885 7886
7887 7888 7889
7890 7891 7892
7893 7894 7895
7896 7897 7898
7899 7900 7901
7902 7903 7904
7905 7906 7907
R
Ŕ 0340 ŕ 0341 Ŗ 0342
ŗ 0343 Ř 0344 ř 0345
S
Ś 0346 ś 0347 Ŝ 0348
ŝ 0349 Ş 0350 ş 0351
Š 0352 š 0353
T
Ţ 0354 ţ 0355 Ť 0356
ť 0357 Ŧ 0358 ŧ 0359
U
Ù 0217 Ú 0218 Û 0219
Ũ 0360 ũ 0361 Ū 0362
ū 0363 Ŭ 0364 ŭ 0365
Ů 0366 ů 0367 Ű 0368
ű 0369 Ų 0370 ų 0371
Ư 0431 ư 0432 Ǔ 0467
ǔ 0468 Ǖ 0469 ǖ 0470
Ǘ 0471 ǘ 0472 Ǚ 0473
ǚ 0474 Ǜ 0475 ǜ 0476
7908 7909 7910
7911 7912 7913
7914 7915 7916
7917 7918 7919
7920 7921
W
Ŵ 0372 ŵ 0373 7808
7809 7810 7811
7812 7813
Y
Ý 0221 ý 0253 ý 0376
Ŷ 0374 ŷ 0375 7922
7923 7924 7925
7926 7927 7928
7929
Z
Ź 0377 ź 0378 Ż 0379
ż 0380 Ž 0381 ž 0382

Với các kí tự đẹp trong ALT codes trên, các bạn có thể tìm ra và dán chúng vào những nơi mà mình muốn chúng hiển thị mà thôi.

Bình luận

Bình luận

Xếp hạng 4.95/5 (1 phiếu)
Cùng chuyên mục

Giới thiệu

Xin chào các bạn! Chắc có lẻ, các bạn tìm kiếm đến Bangkitudacbiet.net thì mình cũng không cần nói quá nhiều và giới thiệu nhiều về việc mình cung cấp những gì cho các bạn rồi chứ nhĩ. Tuy nhiên, mình cũng giới thiệu qua 1 chút...

2.6K
Kí tự đặc biệt Minecraft đặt tên nhân vật đẹp icon

Kí tự đặc biệt Minecraft đặt tên nhân vật đẹp

Game Minecraft một dòng game, mà mình nghĩ rằng lứa tuổi học sinh cực kỳ yêu thích dòng game có nền đồ họa và lối chơi cực kỳ khác người này. Hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên, Minecraft cuốn hút người chơi ở nền đồ họa...

1.7K